Män tar större risker än kvinnor i sitt fondsparande

Män tar större risker än kvinnor i sitt fondsparande

Kvinnors och mäns attityder till sparande skiljer sig åt. Detta gäller bland annat avseende vilken risk man är villig att ta i sitt sparande, men vilka konsekvenser får det för sparandet?

I undersökningar kan man se stora skillnader mellan män och kvinnor vad gäller risktagning och hur man upplever sin kunskap om privatekonomi och förmågan att själv påverka sin pension. Här benar vi därför ut vilka skillnader som finns mellan de bägge könens ekonomiska beteenden och vilken effekt respektive inställning till risk kan få.

Om du upplever att du inte har särskilt bra koll på fondsparande kan du ta hjälp av fondförvaltaren Advisor. Med deras tjänst för PPM-förvaltning behöver du inte tänka på förvaltningen av ditt premiepensionskonto utan lämnar över ansvaret till Advisor.

Undersökning av mäns och kvinnors ekonomiska beteenden

En för låg risk i ett långsiktigt sparande kan ge sämre avkastning, men samtidigt kan även en för stor risk ge dålig avkastning. Därför är det bästa är att försöka anpassa risknivån till sparhorisonten och försöka få till en god riskspridning. Män sparar i större utsträckning än kvinnor  i aktier och aktiefonder, medan det inte är någon större skillnad mellan könen vad gäller sparandet i blandfonder och räntefonder.

I en undersökning utförd av TNS Sifo uppgav drygt drygt 50 procent av männen och knappt 40 procent av kvinnorna att de kunde tänka sig ta en högre risk för den potentiella möjligheten att åstadkomma en högre avkastning. I samma undersökning svarade 50 procent av kvinnorna och drygt 30 procent av männen att låg risk var den viktigaste faktorn vid deras val av placering. 45 procent av kvinnorna och 65 procent av männen i undersökningen ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att påverka sin pension.

49 procent av kvinnorna i undersökningen svarade att de anser sig ha tillräckliga kunskaper inom privatekonomi, medan motsvarande siffra för de tillfrågade männen var 66 procent. Värt att notera är att det alltså rör sig om den självupplevda kunskapsnivån snarare än den faktiska nivån. Personer med högre inkomster upplever att de har högre kunskaper i privatekonomin och är även mer villiga att ta en högre risk.